AngularJS căn bản - Bài 5: Tìm hiểu Directive

05/03/2020 14:47
Bài này chúng ta sẽ học về Directive built-int trong angularjs và cách tự định nghĩa một custom directive. Directive là một thành phân tính năng của AngularJS, nó giúp xây dựng các thẻ mở rộng của cho HTML nhằm một mục đích nào đó. Các directive của Angular thường có tiền tố là ng-directive. Directive là một thành phân tính năng của AngularJS, nó giúp xây dựng các thẻ mở rộng của cho HTML nhằm
http://45.118.145.109:46864
WEB_KENG