AngularJS căn bản - Bài 4: Biến $scope và $rootScope

05/03/2020 14:03
Nội dung bài học: Khái niệm Scope Phạm vi ảnh hưởng của biến Scope Tìm hiểu về rootScope Scope lồng nhau
http://45.118.145.109:46864
WEB_KENG