AngularJS căn bản - Bài 3: Binding đối tượng từ Controller ra View

27/12/2019 11:06
Điều gì sảy ra nếu tên controller trong view bị sai? Xuất hiện 1 lỗi và bạn xem bằng Developer Tool - Console Expression trong view sẽ không thể hiển thị Nếu bạn đang dùng bản min của Angular bạn không thể đọc lỗi trực tiếp mà phải click vào link lỗi để chuyển đến trang đọc lỗi của angular Cách khác là bạn nên dùng bản không phải min trên môi trường develop. Khi tên thuộc tính trong view bị s
http://45.118.145.109:46864
WEB_KENG