AngularJS căn bản - Bài 2: Giới thiệu về modules và controllers

27/12/2019 10:11
Nội dung bài học: Khái niệm module và cách tạo một module Khái niệm controller và cách tạo một controller Cách register một controller với một module Cách sử dụng module trong ứng dụng. Module là gì? Một module là một container cho các thành phần khác nhau của ứng dụng như filters, controllers, services, directives... Bạn tưởng tượng một module như một hàm Main của các loai ứng dụng khác
http://45.118.145.109:46864
WEB_KENG