Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì điều kiện, thủ tục và mức hỗ trợ đối với người lao động (NLĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật