1. Khái niệm về kiến thức là gì?

Khái niệm về kiến thức là những dữ kiện, thông tin, sự mô tả, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm hay thông qua giáo dục, có nhiều cách để  lĩnh hội được kiến thức khác nhau nhưng cùng chung mục đích là hiểu biết rộng hơn và phát triển hơn.

Tri thức có thể chỉ sự hiểu biết về một đối tượng, về mặt lý thuyết hay thực hành. Nó có thể ẩn tàng, chẳng hạn những kỹ năng hay năng lực thực hành, hay tường minh, như những hiểu biết lý thuyết về một đối tượng; nó có thể ít nhiều mang tính hình thức hay có tính hệ thống. Mặc dù có nhiều lý thuyết về tri thức, nhưng hiện không có một định nghĩa nào về tri thức được tất cả mọi người chấp nhận.

1.1. Khái niệm về kiến thức cho người mới 

Kiến thức không tự nhiên mà có trong bộ não của con người, mà phải trải qua quá trình học tập, lao động, nhận thức và tiếp thu. Đó là cách mà mỗi cá nhân đều thực hiện để tích luỹ kiến thức cho chính bản thân mình.

Kiến thức giúp con người trở nên thành công hơn, đạt được những mục đích và có vị trí trong xã hội. Có thể nói rằng, càng có nhiều kiến thức thì sẽ càng thành công. Kiến thức không chỉ là những vấn đề trong sách vở mà đó còn là kỹ năng sống, kinh nghiệm trong thực tế.

2. Đơn vị kiến thức?

Để so sánh trình độ của các cá nhân với nhau, người ta thường lấy kiến thức để làm căn cứ so sánh. Nhưng hiện nay không có một đơn vị nào để đo được lượng kiến thức của mỗi  người.

Mỗi con người chỉ có thể đi sâu vào hiểu biết những lĩnh vực nhất định và có thể khẳng định rằng không ai có thể biết được hết những thông tin nằm trong  một vấn đề. Chính vì vậy không thể mang một đơn vị kiến thức ra để so sánh hai người  thông thạo hai lĩnh vực khác nhau được.

2.1. Nếu những cá nhân cùng được đào tạo

Nhận một lượng kiến thức như nhau, người  ta sẽ dùng các bài kiểm tra để đánh giá. Những bài kiểm tra này bao gồm những câu hỏi  trong phạm vi kiến thức đã được tiếp cận và những câu hỏi có tính phân tích nâng cao hơn.

Điểm số ở đây được  đưa ra dựa trên những tiêu trí nhất định. Nhưng đó cũng chỉ là kiến thức của cá nhân tại thời điểm đó và trong phạm vi kiến thức đó. Thời gian sau có thể làm thay đổi trình độ kiến thức của mỗi cá nhân và phạm vi kiến thức của cá nhân đó.

3. Các dạng của kiến thức

Kiến thức gồm có 2 dạng chính là kiến thức hiện và kiến thức ẩn. Trong đó: